AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE - WEBSHOP

Brže i lakše do članstva u AMSS- ONLINE učlanjenje!

Učlanjenjem u AMSS postajete privilegovan vozač kroz Srbiju i kontinentalnu Evropu i stičete pravo korišćenja besplatnih tehničkih pogodnosti AMSS, šlepovanje i pomoć na putu, smeštaj i prevoz.AMSS članska kartica, ima funkciju i platne kartice i članu omogućava da vrši plaćanje robe i usluga Karticom sa popustom kod AMSS partnera. Kartica je debitna, i to Pre paid iz sistema Dina Card, i koristi se do iznosa raspoloživih sredstava, koji član uplaćuje na račun Kartice, koji Banka Poštanske Štedionice održava bez naknade prema AMSS članu.

KAKO?
⦁ Unesite u formular pristupnice tražene podatke, obavezno prilikom popunjavanja precizno navedite tačnu adresu i broj stana, zatim platite ONLINE( naznačenim platnim karticama). Nakon evidentirane uplate Super člansku karticu ćemo Vam poslati poštom na ličnu adresu.
⦁ Rok za isporuku je 7-10 dana, a po isteku 5 (pet) dana, stičete pravo na besplatno korišćenje predviđenih usluga.
⦁ Pravno lice može postati član AMSS ukoliko odabere fizičko lice kao nosioca članstva.
⦁ Svi Vaši podaci biće zaštićeni SSL protokolom, lični i ostali podaci koje upišete u formular na našem sajtu nikada neće biti na raspolaganju trećoj strani, osim u slučaju pravosnažnog sudskog naloga.

Tehničke pogodnosti u Srbiji

Šlep vozila u kvaru, do dva slučaja, ukupno do 140km,
u toku članske godine.

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis,
jednom u toku članske godine

Popravka vozila na putu do 40 km prelaska vozila za pomoć i do 1 časa rada automehaničara po slučaju,
a najviše do 4 slučaja u toku članske godine.

Priznavanje troškova smeštaja člana u objektu do 3 zvezdice, do najviše 3 dana, u slučaju saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine.
Priznavanje troškova prevoza člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta, jednom u toku Članske godine.
Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%,
preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila.


Tehničke pogodnosti u Evropi

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis,
jednom u toku članske godine.

Popravka vozila na putu i/ili šlep vozila do najbližeg servisa ukoliko manji kvar ne može biti otklonjen na putu,
jedan slučaj u toku članske godine.

Priznavanje troškova smeštaja člana do 200 EUR,
jednom u toku članske godine.

Priznavanje troškova prevoza člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta, jednom u toku članske godine.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANE I ONLINE UČLANJENJA

Auto-moto savez Srbije, Beograd

OPŠTI USLOVI


Ovim Opštim uslovima korišćenja web strane i online učlanjenja (dalje: Opšti uslovi) uređuje se korišćenje web strane Auto-moto savez Srbije, Beograd (dalje: AMSS) od strane korisnika.

Pristupom web strani AMSS svaki korisnik se obavezuje da će poštovati ove Opšte uslove I pristaje da se na njega primenjuju odredbe ovih Opštih uslova.

Pre online učlanjenja svaki korisnik usluga web strane AMSS je u obavezi da se upozna sa ovim Opštim uslovima korišćenja web strane i online učlanjenja.

AMSS zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ovih Opštih uslova je obavezujuća od dana objavljivanja na web prezentaciji AMSS.


Ograničenja korišćenja i odgovornosti


Korisnik se obavezuje da neće koristiti web stranu AMSS na bilo koji način protivan propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web strani AMSS ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.

Korišćenjem sadržaja web strane AMSS, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem te web stranice i prihvata da koristi sadržaj web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih prava AMSS i trećih lica.


AMSS ne odgovara za bilo kakve moguće posledice nastale usled prekida rada web stranice AMSS iz bilo kakvih tehničkih razloga, niti snosi troškove koje korisnici imaju korišćenjem računarske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranici AMSS.


IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LlČNIH PODATAKA KORISNIKA


AMSS izuzetnu pažnju obraća na zaštitu privatnosti korisnika i koristi tehnologije koje omogućavaju siguran način korišćenja interneta. Ova izjava se odnosi na web stranicu AMSS I upravljanje načinom prikupljanja podataka i njihovim korišćenjem.


Korišćenjem web strane AMSS korisnik pristaje na prikupljanje podataka i uslove korišćenja kako

su izneti u Izjavi o zaštiti privatnosti.


Prikupljanje podataka


Podaci koji se prikupljaju su samo oni koje korisnik dostavi.


Podaci koji nisu lične prirode prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja web strane AMSS potrebama korisnika.


Razmena podataka sa trećim licima, sigurnost podataka


Bez eksplicitnog pristanka korisnika, podaci se ne razmenjuju ili ustupaju trećim licima.

AMSS je preduzeo sve pravne, fizičke i elektronske korake radi prevencije neovlašćenog pristupa, čuvanja sigurnosti podataka i ispravnog korišćenja podataka koje se prikupljaju putem web

stranice.


Izjava o zaštiti privatnosti


AMSS se obavezuje na čuvanje privatnosti svih korisnika online učlanjenja, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. AMSS prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju I dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.


Ukoliko korisnik ne želi da se o njemu prikupljaju navedene vrste podataka, iIi se ne slaže s nekim delom izjave o privatnosti podataka može prestati sa korišćem web strane AMSS.

Svi zaposleni AMSS odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Pružanje tačnih podataka


Tokom korišćenja web strane i online učlanjenja u AMSS, korisnik/član je dužan da dostavi istinite i potpune podatke.

AMSS ne snosi bilo kakvu odgovornost za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka od strane korisnika ili člana u toku procesa online učlanjenja putem web strane AMSS.

Korišćenjem online učlanjenja, korisnik pristaje da sve sporove nastale u procesu pristupanja AMSS putem online učlanjenja, rešava sporazumno sa AMSS.


Zaštita ličnih podataka


Plaćanje platnim karticama se vrši putem procesora UniCredit banke a.d. Beograd.


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.


Sigurnost podataka prilikom učlanjenja, garantuje procesor platnih kartica, UniCredit banka a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu AMSS, pa samim tim AMSS neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI


Reklamacije na proces učlanjenja mogu se dostaviti lično, poštom, e-mailom ili telefonom. Na sve reklamacije će se odgovoriti u roku od 8 dana, s tim da rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana.


Prigovor se može uputiti ukoliko korisnik/član nije zadovoljan:

 • Kvalitetom naše usluge;


 • postupanjem naših zaposlenih ili naših zastupnika;


Reklamacija i prigovor treba da sadrže sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime I sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;


 • razloge za reklamaciju/prigovor i zahteve njegovog podnosioca;

 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz reklamacije/prigovora;


 • datum podnošenja reklamacije/prigovora;

 • potpis podnosioca, odnosno potpis zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju kada se reklamacija/prigovor podnosi u elektronskoj formi;

 • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi punomoćnik.


Reklamaciju ili prigovor možete podneti u pisanoj formi lično ili preko punomoćnika, na sledeći način:

 • u poslovnim prostorijama Auto-moto saveza Srbije

 • poštom na adresu Auto-moto savez Srbije, ul. Ruzveltova br. 18, 11000 Beograd


 • putem e-mail-a za reklamacije na: clanstvo@amss.org.rs

 • faxom na broj 011/333 11 04 sa naznakom za Službu članstva


Za sve ostale informacije možete se obratiti na e-mail adresu AMSS: clanstvo@amss.org.rs ili na telefon AMSS call centra:+381(0)11/3331131

Auto-moto savez Srbije, Beograd

Preuzmite uslove korišćenja  
Saglasan/na sam sa uslovima korišćenja    

Notice: Undefined index: do in /var/www/html/podaci.php on line 4

Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom.Sve detalje pogledati na internet stranci www.amsspopusti.rs


Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci www.amss.org.rs

Copyright 2016 Auto-moto savez Srbije. Sva prava zadržana.